Home » Bourkes » Koppels » Koppel 1: Blaze & Blush

Koppel 1: Blaze & Blush

Koppel 1: Blaze & Blush

 

Blaze
Wildkleur split Opaline, Ino & kanssplit Pale Fallow

Blush
Opaline Pale Fallow

 

 

 
 

Mutatieberekening:
Zonder kanssplit

 

Nageslacht man:
50% Wildkleur split {X1: opaline} & pale fallow kanssplit {X1: ino}
50% Opaline split pale fallow kanssplit {X1: ino}

Nageslacht pop:
15% Wildkleur split pale fallow
35% Ino split pale fallow
15% Opaline ino (rubino) split pale fallow
35% Opaline split pale fallow